(XIII)           1/2022   str. 1–120


  

SADRŽAJ

ČLANCI

Dragan Milovanović, What’s quantum got to do with it?: Engaging the new sciences in criminology and criminal justice 3
  Joseph Whittle, Georgios A. Antonopoulos, Ilegalne migracije iz Eritreje i uloga krijumčarenja ljudi 14
Emir Ćorović, Teško ubistvo na svirep način 28
  Slađana Jovanović, „Dečji brakovi” u senci krivičnih dela 48

ISTRAŽIVANJA SUDSKE PRAKSE

  Nikola Vuković, Troškovi krivičnog postupka – kritička analiza uzorka od 342 sudske odluke, I deo 64

IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA

Димитрије Г. Радовић, Теорија казненог поступка, Увод 93

PRIKAZI

 
  Mile Šikman, Terorizam – Pravni okvir i sudska praksa (Marina M. Simović) 104

IN MEMORIAM

 
  Jean Pradel 107
  Michael Bock 109
  Marinka Cetinić 111