(XII)           1/2021   str. 1–110


  

SADRŽAJ

ČLANCI

Milana Ljubičić, Analiza (ne)zvaničnih diskursa o upotrebi droga u Srbiji 3
  Dragana Čvorović, Vince Vári, Police in the Hungarian Criminal Proceedings    23
Svetlana Nenadić, Pretpostavka nevinosti u pravu EU – korak napred, dva koraka nazad   38

PREGLEDNI ČLANCI

  Ivana Leposavić, Jasna Veljković, Forenzička neuropsihologija: uloga i značaj u pravosudnom sistemu    53
  Aleksandar Matković, Krivično delo povrede groba u praksi sudova na teritoriji AP Vojvodine 65
  Irena Čučilović, Udruženi zločinački poduhvat u praksi Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju 81

IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA

Теодор Тарановски, Казна лишења слободе 100

PRIKAZI

 
  Claus Roxin, Täterschaft und Tatherschaft (I. Đokić) 104

IN MEMORIAM

 
  Prof. dr Momir Milojević 108